Visive och Almi Invest går in i Measure & Change med 2,5 Mkr

Visive och Almi Invest går in i Measure & Change med 2,5 Mkr

Hej!
Idag är vi på Measure & Change väldigt stolta och glada över att Almi och Visive har valt att investera i oss. De bidrar med både kunskap och kapital som gör att vi kan utveckla nya funktioner och växa snabbare. Läget för klimatet är akut och vi kan bidra med ett bra beslutsunderlag. 

Visive är ett värdeskapande bolag som genom ett hållbart agerande vill bidra till att skapa långsiktiga värden för sina investeringar såväl som för samhället i stort.

– Eftersom riskkapital är ojämnt fördelat med en koncentration till Stockholm och till manligt ägande, är det extra roligt att få vara med och göra satsningen för regionens tillväxt, säger Visives VD Annie Platzer.

Också vår marknadschef och delägare Erika Bernstone är glad idag: – Investeringen möjliggör att möta den allt större marknadsefterfrågan från organisationer som vill ha stöd i sitt omställningsarbete.

Se även pressmeddelande från Almi Invest.

 

Gratis workshop – mät och visualisera CO2-avtryck

Utan innovation klarar vi inte klimatmålen. Hur kan vi med hjälp av IOT underlätta omställningen? Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg ordnar en workshop om detta torsdagen den 8 september. Measure & Change deltar och berättar om hur man kan få koll på sin klimatpåverkan helt automatiskt med data från affärssystemet. Vi gör även manuella klimatberäkningar. Företaget Fogmaker som också deltar, är en av våra kunder. Läs mer och anmäl dig här  

Majoritet för klimathänsyn i kommunala inköp

Enligt en Sifo-mätning beställd av Upphandlingsmyndigheten tycker 76% att det är viktigt att kommunen tar hänsyn till klimatpåverkan när den köper av varor och tjänster. Och offentlig upphandling kan bidra stort för att nå Agenda 2030-målen, det visar en undersökning som Nordiska ministerrådet har gjort. Men nu är det bråttom eftersom 2030 bara är två upphandlingsperioder bort; den vanligaste avtalstiden är 3-4 år.

Det bästa sättet att avgöra vilka upphandlingar som gör störst klimatavtryck och därmed också har störst potential att bidra till minskning av utsläpp, är att göra en miljöspendanalys. Då tittar man på hur mycket pengar som spenderats inom vissa områden som sedan med hjälp av klimatindikatorer räknas om till koldioxidekvivalenter.

Inom kort kommer Upphandlingsmyndigheten att publicera klimatindikatorer för miljöspendanalys tillsammans med tillämpningsanvisningar och fördelningsnycklar på sin webb.
Läs mer på www.upphandlingsmyndigheten.se

Nytt i M&C- utsläpp från det geografiska området

Nytt i M&C- utsläpp från det geografiska området

Nu får våra kunder från kommun och region även data för de territoriella utsläpp visualiserat i samma tjänst. Data kommer från Nationella emissionsdatabasen. En kommun eller en region har stora möjligheter att påverka utsläppen i sitt geografiska område, inte bara de egna utsläppen som de har full rådighet över. Fysisk planering, kollektivtrafik och trafikplanering samt dialog och samordning av andra aktörer i samhället är viktiga påverkansmöjligheter.

Sveriges utsläpp minskade med 9%

Det är inte bara på grund av att industrin minskat produktionen under pandemin utan även för att vi använder mindre mängd fossil bränslen inom energisektorn, en förändring som bedöms kvarstå. Den ökade medeltemperaturen minskar också utsläppen. Vi har åkt mindre bil och flyg än tidigare men där förväntas en tillbakagång till tidigare nivåer när pandemin är över. Även i markanvändningssektorn är minskningen fortsatt stabilt, trots att skogsavverkningen ökat, eftersom utsläppen från jordbruksmark har minskat samt att kolinlagring i avverkade träprodukter har ökat.
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/

Den 21 december publicerar Naturvårdsverket den fullständiga rapporten ”Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen” med nya utsläppsscenarier för klimatmålet 2045. De nya scenarierna visar hur Sverige, men idag kända åtgärder, kan nå de nationella klimatmålen.