Integritetspolicy

 1. Bakgrund
 2. Definitioner
 3. När Behandlar vi dina Personuppgifter?
 4. Personuppgiftsansvarig
 5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken rättslig grund?
 7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 8. Sociala plattformar
 9. Dina rättigheter
 10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 13. Tillsyn och efterlevnad
 14. Tredjepartsvillkor
 15. Ändring av Integritetspolicyn
 16. Hur kommer du i kontakt med oss?

Bakgrund

Vi värnar om din integritet. Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att göra dig medveten om att Measure & Change Europe AB (”Measure & Change”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt när du eller det företag du representerar, köper våra tjänster, besöker vår webbplats eller i övrigt är i kontakt med oss.

Integritetspolicyn beskriver hur Measure & Change behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Utöver denna Integritetspolicy gäller våra Allmänna villkor vid köp av våra tjänster.

Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, foto och kontonummer (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

När Behandlar vi dina Personuppgifter?

Integritetspolicyn är tillämplig i följande fall då Behandling av Personuppgifter aktualiseras i vår verksamhet:

(i) då Measure & Change tillhandahåller tjänster till dig eller det företag du representerar;

(ii) vid utskick av nyhetsbrev, inbjudan till event och annan information;

(iii) vid ditt deltagande i utbildningar, workshops, seminarium och event som hålls eller arrangeras av oss;

(iv) i samband med besök på vår webbplats www.measureandchange.se (”Webbplatsen”) eller via sociala plattformar;

(v) när du söker jobb hos oss; samt

(vi) vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post eller telefon.

Personuppgiftsansvarig

Measure & Change Europe, org. nr 559144-9896 med adress Vallgatan 8, 352 34 Växjö, är personuppgiftsansvarig för den Behandling av dina Personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

Measure & Change Behandlar Personuppgifter avseende våra kunder, företrädare för och andra kontaktpersoner hos kund, våra kunders samarbetspartners och kunder, potentiella kunder, arbetssökande, leverantörer och andra samarbetspartners.

Measure & Change samlar endast in och Behandlar Personuppgifter för specifika ändamål. Detta innebär att Personuppgifter Behandlas för att:

(i) tillhandahålla tjänster och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig personligen, med det företag eller organisation du företräder eller arbetar för, eller det företag eller organisation du arbetar på uppdrag av;

(ii) tillhandahålla seminarier, workshops, utbildningar och andra event;

(iii) möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsochmetodutveckling) och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller via Webbplatsen;

(iv) informera och marknadsföra verksamheten genom bland annat publicering av kundreferenser och annat material på Webbplatsen, presentationsmaterial som framförs vid event eller i broschyrer;

(v) lämna information om event och nyheter och rikta marknadsföring via e-post, telefon eller via sociala plattformar avseende vår verksamhet och våra tjänster;

(vi) hantera en jobbansökan;

(vii) följa tillämplig lagstiftning.

Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på (i) hur du är i kontakt med oss, och (ii) vilken av våra tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag du representerar. Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet avvåra tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat information från offentliga register såsom Bolagsverkets näringslivsregister samt kreditvärderingsinstitut.

Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken rättslig grund?

Nedan angivna Personuppgifter Behandlas av oss, för ändamål som framgår av punkt 5 ovan:

(i) för- och efternamn;

(ii) faktura- och leveransadress;

(iii) telefonnummer;

(iv) e-postadress;

(v) yrkestitel samt arbetsplats;

(vi) organisationsnummer

(vii) kontonummer;

(viii) betalningsuppgifter;

(ix) kundnummer;

(x) information om hälsotillstånd med anledning av anmälan till evenemang och liknande av t.ex. kostpreferenser och allergier;

(xi) omdömen;

(xii) ansökningshandlingar, cv och personligt brev;

(xiii) kundreferenser; och

(xiv) uppgifter i korrespondens med dig.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Measure & Change ska kunna tillhandahålla tjänster och utföra och administrera uppdrag. I de fall där du agerar som företrädare eller kontaktperson hos ett företag eller organisation som är kund hos Measure & Change eller på annat sätt samarbetar med Measure & Change, Behandlar vi dina Personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna tillhandahålla våra tjänster till det företag du arbetar på eller påuppdrag av på ett effektivt sätt.

Behandlingen av Personuppgifterna är också nödvändig för att Measure & Change ska kunna tillhandahålla god service och kundvård och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter på ett effektivt och kundvänligt sätt. Till detta hör att vi i vissa fall Behandlar känsliga personuppgifter om hälsotillstånd i samband med att du vid anmälan till ett event som arrangeras av oss, informerar oss om tex. Kostpreferenser och/eller allergier. Dessa Personuppgifter Behandlas endast för att vi ska kunna tillgodose de specifikt efterfrågade önskemålen.

Personuppgifterna kan även Behandlas för annan kontakt med dig t.ex. via nyhetsbrev eller andra utskick såsom inbjudningar till event, information om seminarier och utbildningar eller annan information som vi bedömer är relevant för dig eller det företag eller organisation du representerar. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som har en befintlig affärsrelation med oss, eller som tidigare haft en affärsrelation med oss, relevant marknadsföring och information. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi
bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna informera om våra tjänster till dig på ett effektivt sätt.

Om du är i kontakt med oss i samband med att du söker jobb hos oss, baserar vi vår Behandling av dina Personuppgifter på ditt samtycke eller med stöd av vårt berättigade affärsintresse. Vi kan även komma att Behandla dina Personuppgifter efter att vi fått ditt samtycke, t.ex. sker detta när du samtycker till att vi publicerar kundreferenser på vår Webbplats och/eller andra kanaler.

Dina Personuppgifter Behandlas även i tillämpliga fall för att Measure & Change ska kunna uppfyllarättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av Bokföringslag (1999:1078).

Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Personuppgifter som Behandlas i syfte att utveckla, analysera och informera om Measure & Changes verksamhet sparas så länge vi har en affärsrelation med dig, din arbetsgivare eller det företag du representerar.

Har du lämnat samtycke till Behandling av dina Personuppgifter, Behandlar Measure & Change Personuppgifterna för det specifika ändamålet, fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att skriftligen kontakta oss och invända mot detta. För att möjliggöra för Measure & Change att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka vårt rättsliga intresse kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid än vad som anges ovan. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Sociala plattformar

Vi använder oss av sociala kanaler såsom Facebook och LinkedIn som kanaler för att komma i kontakt med våra kunder och andra affärspartners samt marknadsföra och informera om vår verksamhet och våra tjänster. I samband med detta är Measure & Change personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Measure & Change accepterar inte på något sätt att kränkande material publiceras eller tillgängliggörs. Vi ber våra användare att rapportera kränkande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Measure & Change kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll som publicerats på vår Facebooksida och vår LinkedIn-sida

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart vi kan. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits med dig. För att vi ska vara säkra på att det är rätt person som mottar Personuppgifterna kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta vilar på Measure & Change. Om du meddelar oss att de Personuppgifter du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Measure & Change, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

(i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;

(ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke;

(iii) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;

(iv) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;

(v) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller

(vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning och andra förhållningsregler vi är skyldiga att tillämpa, kommer vi att informera dig om detta samt tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Measure & Change tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

(i) om du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;

(ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och

(iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Measure & Change endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Har du lämnat samtycke till Behandling av dina Personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den Behandling av Personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att kontakta oss och skriftligen.

Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter vi samlat in om dig med dessa, till exempel till samarbetspartners såsom leverantörer av IT-tjänster, ärendehanteringssystem eller som tillhandahåller tryck och distribution. Measure & Change vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

Measure & Change kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan vi, för det fall att Measure & Change beslutar att dela upp, sälja, köpa, gå samman med annat bolag eller annan organisation, eller på annat sätt omorganisera affärsverksamheten, överföra dina Personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras eventuella rådgivare.

Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Measure & Change en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Measure & Change vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Measure & Change tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet.

Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta oss. Du har också möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks för att lämna in ett klagomål. I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Measure & Change utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

Tredjepartsvillkor

Measure & Changes tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Measure & Change är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Det är därför viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detsamma gäller om det finns en länk på Webbplatsen som länkar till andra webbplatser.

Ändring av Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet. Om Measure & Change vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller brev.

Measure & Change

Vallgatan 8

352 34 Växjö

Sverige

E-post: info@measureandchange.se

Telefon: + 46 70 3212277