Automatisk datainsamling, beräkning och visualisering av koldioxidutsläpp

Pålitliga data lägger grunden för att effektivt minska koldioxidutsläppen men att samla in underlag manuellt är tidskrävande. Med Measure & Change® hämtas data automatiskt från affärssystemet och fokus kan läggas på åtgärder.
Boka demo

Varför ett program för klimatberäkning?

För att effektivt kunna minska klimatpåverkan är det viktigt att ha koll på var i organisationen koldioxidutsläppen sker och vad som orsakar dem. Är det kanske drivmedel som är den största utsläppskällan på Socialförvaltningen? Eller värme?

Tack vare att nya data automatiskt kommer in i systemet varje månad blir det även enkelt att se en åtgärds påverkan. Informationen kan förstås också användas i delårs- och årsredovisning.

Exempel data för koldioxidutsläpp
staplar som visualiserar koldioxidutsläpp månad för månad

Koldioxidutsläpp per förvaltning, avdelning och enhet

Eftersom data hämtas från ekonomisystemet kartläggs utsläppen i detalj och länkas till önskat organisationsträd. Data visas kontinuerligt under året.

 

  • För att kunna följa utsläppen för olika delar av organisationen. Underlättar för koldioxidbudget.
staplar som visualiserar största utsläppskällor

Koldioxidutsläpp på detaljnivå

Se vilken aktivitet som släpper ut mest koldioxid i en specifik organisatorisk enhet. Idag finns scope 1 och 2 samt tjänsteresor i scope 3.

 

  • För att enkelt kunna se de största utsläppskällorna.
cirkeldiagram som visualiserar största utsläppssektorer

Kommuner och regioner

Se hur mycket koldioxid som släpps ut inom kommunens eller regionens geografiska område.

 

  • För att en kommun eller en region även har en viktig roll i att påverka utsläppen i sitt geografiska område. Fysisk planering, kollektivtrafik och trafikplanering samt dialog och samordning av andra aktörer i samhället är viktiga påverkansmöjligheter.
Bild på ritad dator

Enkel att använda

Bild på en klocka

Inget eget arbete

Teckad visualisering av ett låst moln

Pålitlig data

Tecknad kalender

Ny data varje månad

Två personer som sitter vid ett mötesbord och diskuterar koldioxidutsläpp

Låt alla bli inkluderade

Ett lyckat hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen. Därför är tjänsten anpassad så att alla kan ta del av klimatdata oavsett roll.

en kvinna som håller en presentation för andra om koldioxidutläpp

Bättre dialoger

Tjänsten underlättar för dialog inom hela organisationen. Visualiseringar gör det enklare för alla att förstå och engagera sig.

Flera personer som samtalar med varandra i mindre grupper om bland annat koldioxidutsläpp

Visa invånarna

Länka till tjänsten från er hemsida så att även invånarna kan se organisationens egna utsläpp och utsläppen i det geografiska området för kommunen eller regionen.

Med tjänsten från ”Measure and Change” kan vi på ett enkelt sätt följa kommunens klimatavtryck och skapa en relevant hållbarhetsredovisning. En av de stora fördelarna är den tillförlitliga statistiken. Det är otroligt viktigt i mitt arbete.

Åsa Garp

Energi- och miljöstrateg, Lessebo kommun

Vanliga frågor

Vem är tjänsten för?
Idag finns lösningar för offentlig sektor med affärssystemen Unit4 och Raindance, där det finns färdiga integrationer.
Vi planerar att utöka till fler system och gör gärna en pilot med intresserad kund som har annat affärssystem och med företag.
Var kommer datan ifrån?
Rådata tas från ert affärssystem och är primärdata, alltså kWh, liter etc utom för milersättning där används kr.
För geografiska området hämtas data från Nationella emissionsdatabasen på SMHI.
När kan vi börja använda tjänsten?
Så fort integrationen är installerad och vi har fått ett organisationsträd av er.
Integrationen installeras antingen av er leverantör av affärssystem eller av en konsult som är knuten till affärssystemet.
Det är oftast möjligt att följa utsläppen bakåt i tiden från och med år 2020.
Är det säkert att använda?
All data som publiceras är offentlig handling. Personuppgifter kan förekomma i materialet som analyseras så ett personuppgiftbiträdesavtal skrivs med kunden för att reglera detta. Data från sekretessbelagda dokument används inte.
Hur mycket kostar det?

Från 4 200 kr per månad och uppåt beroende på organisationens storlek för obegränsat antal användare. Till det kommer en engångskostnad för installation av integrationen samt ev servicekostnad.

Om vi redan beräknar våra utsläpp manuellt?

Fördelarna jämfört med att inventera utsläppen manuellt är

  • Tids –/kostnadseffektivt.
  • Pålitlig data.
  • Detaljerad data om var i organisationen utsläppen sker så att varje organisatorisk enhet kan se sina utsläpp. 
  • Kontinuerlig uppföljning under året vilket underlättar uppföljning och styrning mot målen.
  • Möjliggör att anta en koldioxidbudget som fördelar utsläppsutrymmet i den egna verksamheten.

Vi gör det enklare att minska koldioxidutsläppen!