Klimatplattform för företag

Automatisera er klimatuppföljning. Med vår klimatplattform får ni automatiskt uppföljning av verksamhetens klimatpåverkan fortlöpande under året. Hela organisationen kan ta del av aktuellt utfall och styra mot positiv förändring.

Boka demo

Automatisk datainsamling

Avlasta arbetet med datainsamling från medarbetare i organisationen och överlåt det till systemet.

Data till årsredovisning

Den data som samlas in fortlöpande under året kan aggregeras till kvartals och årsuppföljning.

Detaljerade diagram

Detaljerade insikter om vilka aktiviteter som förorsakar klimatpåverkan och vart i organisationen de sker.

Enkelt att dela information

Länka till plattformen från intranät eller publik hemsida. Även stöd för att exportera data till Excel eller som bild.

Så fungerar det

Insamling av data

Beställning av vår lösning och av dataexport från affärssystemet till vår server. Bestäm tidperiod, det är ofta möjligt att analysera även föregående år.

Strukturering och analys

Bestäm organisationsträd och önskad detaljeringsgrad på uppföljningen, t.ex. vilka delar inom Scope 3 som är prioriterade att rapportera för företaget.

Kvalitetskontroll

Vi verifierar att dataöverföringen fungerar, att aktuella utsläpp är med. Introduktion till användargränssnittet.

Leverans till er

Webbplattformen är klar och kan börja användas. Användargenomgång.

”Har du bara datan,
som vi, vi har mycket lagrat i vårt affärssystem, så sköter Measure & Change beräkningarna.”

Maria Glosax

Utvecklingschef, Fogmaker

Illustrerat abstrakt stapeldiagram med få staplar.

Utsläpp per avdelning och aktivitet

Ju mer detaljerad data ni har, desto mer specifikt kan ni agera. I plattformen presenteras informationen på flera nivåer, bland annat per avdelning och aktivitet.

Illustrerat abstrakt pajdiagram.

Översikt över energianvändningen

Den särskilda vyn över verksamhetens energianvändning presenterar fördelningen mellan fossilt och förnybart och vad respektive kategori består av.

Illustrerat abstrakt stapeldiagram med många staplar i grupper av två.

Förändring över tid

Plattformen presenterar data i förhållande till tidigare perioder, vilket tydligt visar förändring över tid. Ni kan mäta och visa effekterna av era åtgärder och förbättringsarbete.

Byggd med samarbete i fokus

Inkludera hela organisationen

Plattformen stödjer uppföljning på organisatoriska enheter. Det finns också möjlighet att inkludera fler bolag från koncernen till uppföljningen.

Skapa starkare dialoger utifrån aktuell data

Låt data tala och använd den som grund för att skapa bra dialoger och klimatinitiativ inom och utanför organisationen.

Enkel intern och extern delning

Informationen från plattformen kan enkelt delas till intranät, hemsida eller till externa aktörer, genom att länka till plattformen eller exportera data till Excel.

Vårt erbjudande

Measure & Change Företag

Företag

Klimatplattformen som effektiviserar klimatarbetet, med automatisk datainsamling och beräkningar. Följer standarden Greenhouse gas protocol.


Inkluderar:

Automatisk avläsning av dataunderlag.

Bästa datakvalitet, primärdata för beräkningar så långt det går.

Detaljerad resultat över företagets klimatpåverkan.

Energidata uppdelat på förnybart och fossilt för köpt energi samt kostnad.

Administrationsgränssnitt för användare med möjlighet att lägga in egen data.


Kontakta oss

* Begär offert utifrån din verksamhet, inkludera typ och antal fakturor på årsbasis. Består dataunderlaget inte av e-fakturor tillkommer en hanteringskostnad. Kostnad för integration med affärssystemet tillkommer.

Vanliga frågor

Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om tjänsten.

Kontakta oss

För att kunna använda den automatiska tjänsten behöver vi ha tillgång till digitala underlag. Om er organisation har en stor andel fysiska pappersfakturor kan vi istället hjälpa er manuellt att beräkna verksamhetens klimatpåverkan. Är ni osäkra, låt oss boka ett möte där vi gemensamt undersöker era förutsättningar och behov.


Vi beräknar enligt den internationella standarden Greenhouse gas protocol (GHG) som också är den standard som den nya lagstiftningen CSRD utgår ifrån. CSRD lagstiftningen kommer innebära att hållbarhetsrapporteringen utökas och det blir obligatoriskt att rapportera klimatpåverkan för många fler företag.


Vi får en export från ert affärssystem som består av digitala underlag och bokföringsdata.


Räkna med att det kan ta ett par månader från beställning tills att ni kan vara igång. Measure & Change är beroende av att dataöverföringen är uppsatt från affärssystemet. Det är en exportfunktion som ni kan sätta upp själva eller ta hjälp av leverantör/konsult för affärssystemet. Vi konfigurerar också systemet till valt organisationsträd, med koppling till bokföringen. Därefter kvalitetssäkras överföringen.


Data lagras och analyseras i Microsoft Azure inom EU. Vi som leverantör undertecknar sekretess och personuppgiftsbiträdesavtal med kunden.