Kritiken från Klimatpolitiska rådet är mycket hård

Klimatpolitiska rådets logga

De globala utsläppen måste snabbt vända nedåt om vi ska undvika de mest dramatiska negativa konsekvenserna av ett förändrat klimat. Detta lyfter klimatpolitiska rådet i sin senaste rapport för 2023. För att läsa mer om denna klicka här: Klimatpolitiska rådets rapport

Rådet konstaterar att den politik som den nya regeringen hittills presenterat inte är tillräcklig för att nå klimatmålen till 2030. Utsläppen kommer till och med att öka. Klimatpolitiska rådet betonar att det vore anmärkningsvärt och allvarligt om minskningen nu inte bara skulle gå för sakta, utan vändas i motsatt riktning. Det skulle bli första gången under åtminstone två decennier som förändringar av Sveriges nationella politik sammantaget leder till ökade utsläpp av växthusgaser.

Enligt klimatlagens krav ska regeringen under 2023 presentera en klimatpolitisk handlingsplan för den pågående mandatperioden. Klimatpolitiska rådets utvärdering av den nuvarande politiken, den tidigare handlingsplanen, myndigheternas underlag och EU:s pågående reformer, leder fram till ett antal rekommendationer för handlingsplanerna.

Förutom att ge ett antal rekommendationer berör rapporten hur en instabil omvärld påverkar oss. De lyfter aspekter som berör de senaste prisökningarna etc. Rådet menar att klimatpolitiken bör göras så robust som möjligt inför liknande omvärldshändelser. Åtgärder för en effektivare energi- och resursanvändning och en mer diversifierad tillförsel av energi och andra resurser, är möjliga vägar. Det är också viktigt att kortsiktiga krisåtgärder utformas så att de inte försämrar möjligheten att nå långsiktiga mål. Rådet menar att det är olämpligt att förändra reduktionsplikten som en krisåtgärd, utan att ta hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna. Om riktade stödinsatser blir nödvändiga under en kris, bör stöden utformas så att de underlättar klimatomställning, till exempel energieffektivisering.

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Sinfra ny kund

Ny kund – Sinfra

Sinfra ekonomisk förening körde i juni igång Measure & Changes automatiska tjänst för att beräkna klimatpåverkan på de avrop som går genom Sinfra. Sinfra är en nationell ... Läs mer
En cirkulär byggsektor med ökat återbruk

Projektuppdrag – för ökat återbruk i byggsektorn

Vi glada att berätta att vi under våren har ingått ett nytt samarbete med föreningen GodaHus. Measure och Change kommer på uppdrag av GodaHus att medverka i ... Läs mer
Emma Burman ny styrelseledamot

Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och ... Läs mer
Visa alla inlägg