Nya EU-direktivet (CSRD) driver efterfrågan av smart klimatrapportering

Som en effekt av det nya EU-direktivet om utökad hållbarhetsrapportering (CSRD) märker vi på Measure & Change att allt fler företag förbereder sig för de nya kraven. Vi ser att såväl privata företag som kommunala bolag tar position för att arbeta smartare med klimatuppföljning, vilket vi förstås gärna hjälper till med.

Vad är CSRD?

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive, vilket på svenska kan översättas till direktivet om hållbarhetsrapportering för företag. Det är ett nytt direktiv som fått grönt ljus av Europaparlamentet. Det som återstår är de standarder som kommer spela roll för hur företag ska implementera kraven. Det nya direktivet kommer att revidera det befintliga direktivet NFRD (Non-Financial Reporting Directive) om rapportering av icke-finansiell hållbarhet. CSRD syftar till att fastställa tydligare och mer specifika krav för företagens rapportering av sociala och miljömässiga aktiviteter. Målet är att öka jämförbarheten och kvaliteten på företagens hållbarhetsrapportering.

Vilka organisationer kommer att omfattas?

CSRD kommer att omfatta många olika typer av företag. Det gamla direktivet, NFRD, gällde endast börsnoterade företag med över 500 anställda, vilket innefattade cirka 11 000 företag. CSRD kommer att omfatta närmare 50 000 företag genom att utöka kriterierna för rapporteringsplikt.

CSRD omfattar stora företag som uppfyller två av tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 250 anställda
  • En nettoomsättning på minst 40 miljoner euro
  • Tillgångar på minst 20 miljoner euro

Stora företag förväntas börja rapportera enligt CSRD för räkenskapsåret 2024.

CSRD kommer även att omfatta små och medelstora företag som är noterade på EU-reglerade marknader. Kraven för dessa företag förväntas vara något mindre strikta än för stora företag. Små och medelstora företag förväntas följa CSRD för räkenskapsåret 2026.

Det rekommenderas att alla företag påbörjar rapporteringen enligt CSRD så snart som möjligt för att underlätta övergången. Vi på Measure & Change märker att kraven som ställs på stora företag redan idag börjar sippra ner till underleverantörerna, som vill säkerställa sin position för att fortsatt få leverera till storföretagen, vilket gör att allt fler mindre företag också börjar ställa om till den nya rapporteringen.

Vilka krav på klimatrapportering kommer att ställas inom CSRD?

Det är viktigt att notera att exakta krav och specifikationer för klimatrapportering enligt CSRD ännu inte har fastställts som slutgiltiga standarder. Nedan listar vi några av de viktigaste klimatkraven som kan förväntas enligt CSRD:

  • Rapportering av klimatpåverkan: Företag förväntas rapportera om sina växthusgasutsläpp och deras påverkan på klimatet. Det innefattar att kvantifiera och redovisa utsläppen från olika källor, såsom direkta utsläpp från egna verksamheter (scope 1), indirekta utsläpp från inköpt energi (scope 2) och indirekta utsläpp från värdekedjan (scope 3). Det kan också innebära att rapportera om andra klimatrelaterade indikatorer, som energiförbrukning och resursanvändning.
  • Användning av EU-taxonomi: EU-taxonomi är en klassificeringssystem som definierar vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara utifrån klimatmässiga och miljömässiga kriterier. CSRD kan kräva att företag rapporterar om hur deras verksamhet relaterar till EU-taxonomins kriterier och hur de bidrar till hållbarhetsmålen.
  • Integration av klimatrelaterade risker: Företag kan bli ombedda att rapportera om hur de identifierar, bedömer och hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter. Det kan innefatta att utvärdera risker kopplade till exempelvis fysiska effekter av klimatförändringar, övergången till en fossilfri-ekonomi och anpassning till förändrade regelverk och policyer.
  • Tredjepartsgranskning: CSRD kan kräva att företagen genomgår oberoende granskningar av sin hållbarhetsrapportering, inklusive de klimatrelaterade uppgifterna. Det syftar till att säkerställa trovärdigheten och tillförlitligheten i rapporterna.

 

Hur kan Measure & Change hjälpa er?

Vi förstår att det snabba införandet av CSRD kan innebära en stress för många organisationer. En stress att förstå lagkraven, men också en stress över att storföretagen ställer krav på sina underleverantörer som man måste leva upp till för att fortsatt få leverera.

Vi vill gärna hjälpa er. Det vi är bra på är att ta fram och beräkna er klimatpåverkan. Vi har en ”klimatintelligens” som med automatik levererar data till en klimatportal som vi sätter upp för er.

Det är en helt automatiserad lösning, som inte enbart förenklar beräkningsarbetet, utan också hela insamlingsarbetet för er. När vi får tillgång till organisationens digitala underlag kan vi med vår klimatintelligens automatisera beräkningarna och insikterna utan arbete från ert håll. På så sätt hjälper vi er att bidra till en viktig del av CSRD, genom att rapportera såväl klimatpåverkan som energianvändning, tex energimix.

 

Hör av er – så startar vi dialogen: info@measureandchange.se

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Linnéuniversitetet och Measure & Change i pilotprojekt för att beräkna klimatutsläpp med AI

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

CTO Paula Widén

Välkommen Paula – CTO ”i klimatets tjänst”

Låt oss få presentera Paula Widén, vår nya CTO (Chief technology officer), som skall leda Measure & Changes fortsatta utveckling av intelligent mjukvara, i klimatets tjänst. Hon ... Läs mer
Illustrativ bild för att belysa aspekten intern tidsåtgång och belastning av ökade rapporteringskrav.

Viktiga kriterier vid upphandling av system för hållbarhetsrapportering enligt CSRD

2024 är året då vi ser att många stora offentliga organisationer, med kommunala bolag, förbereda sig för hållbarhetsrapportering enligt direktivet CSRD. Hållbarhetsrapporteringen skall enligt EU-direktivet bli mer ... Läs mer

Erika Jonsson Bernstone

Visa alla inlägg