Steget efter miljöspendanalys

Erika Jonsson Bernstone

Illustrerat abstrakt stapeldiagram med många staplar i grupper av två.

Ta chansen att delta i en enkät och bidra med dina synpunkter om vad som efterfrågas, för att effektivare minska klimatpåverkan från organisationens inköp: https://sv.surveymonkey.com/r/2W6G8QG

Miljöspendanalys används idag för att mäta en organisations klimatpåverkan från inköp av varor och tjänster. För många organisationer är detta en stor kategori, som ofta står för en betydande del av verksamhetens klimatpåverkan.

Sett till offentlig sektor, upphandlas varor och tjänster till ett sammanlagt värde av 900 miljarder kronor om året. Det motsvarar 18 procent av Sveriges BNP, vilket också innebär att upphandling av varor och tjänster har en stor betydelse för Sveriges klimatpåverkan.

Så tänk, vilken ynnest att få arbeta på en inköpsavdelning, när det finns stor potential till att göra skillnad för klimat och miljö genom beslut och kravställning. Samtidigt, hör vi en stor frustration när vi pratar med hållbarhetsansvariga och inköpsansvariga. De mätverktyg som finns är för trubbiga för att följa upp effekten av förändrade och förbättrade inköp.

Den metod som finns tillgänglig, s.k. miljöspendanslys, baserar sig på överslagsberäkningar utifrån spenderade kronor, vilket gör att man inte kan fånga effekten av förbättrade val.

Låt oss ta ett exempel. Köper en region in mer miljövänliga handskar, är det inte orimligt att de kostar något mer. Det resulterar i en högre koldioxidsiffra, eftersom beräkningen är baserad på ”spenderade kronor” inom olika kategorier (exempelvis förbrukningsmaterial). Det betyder att inköpsansvariga har svårt att kvantifiera effekterna, vilket i sin tur gör det svårare att få ledningens mandat för förändring.

Vi förstår att miljöspendanslysen behöver förbättras och vi utvecklar kontinuerligt efter användarnas behov. Därför passar vi på att genomföra en bredare enkät, där vi tar in synpunkter från inköpsansvariga, hållbarhetsanasvariga och ledningspersoner, för att höra:

Vad efterfrågas av er som nästa steg, efter miljöspendanalysen? https://sv.surveymonkey.com/r/2W6G8QG

Undersökningen genomförs av Measure & Change. Vi tillhandahåller mjukvara för automatiserade klimatinsikter. För oss är den stora bilden av intresse. Varje respondent är anonym.

(Källa till offentlig storlek av inköp: RISE, https://www.ri.se/sv/berattelser/framtidens-cirkulara-upphandlingar-ska-forandra-vara-kopmonster)

Läs andra inlägg

Nedan ser du några av våra andra inlägg

Emma Burman ny styrelseledamot

Välkommen Emma Burman – ny styrelseledamot

Emma Burman tillträder idag som ny styrelseledamot i Measure & Change styrelse. Hon ersätter därmed Robert Wahlquist och representerar Almi Invest ägarintressen i styrelsen. Emmas kompetens och ... Läs mer

Boliden ny kund

Hittills har klimatneutral betong varit beroende av klimatneutral cement som i sin tur blir beroende av CCS-teknik som är kostsam och energikrävande. Nu har Boliden efter 5 ... Läs mer

Sarah Nilsson

AI pilotprojekt med LNU för att beräkna klimatutsläpp

De indirekta utsläppen från olika verksamheter är ofta svåra och tidsödande att beräkna men kan utgöra en betydande del av en organisations klimatpåverkan. I komplex och divers ... Läs mer

Sarah Nilsson

Visa alla inlägg